متن آهنگ آقشین فاتح به نام آی عمروم هارداسان آی عمروم